Test: Killer E2500 - Gigabit netkort

Netværk d.  18. maj. 2017, skrevet af martinta 0 Kommentarer.  Vist: 14001 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: martinta
Oversættelse: jmose

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 0,00
Produkt udlånt af: n/a
DK distributør: n/a

Konklusion

Personligt er jeg både tilhænger og modstander af dette produkt. Jeg er tilhænger fordi det faktisk virker ret fornuftigt, og vil give rigtig fin mening for dem som er på en begrænset internet forbindelse. På samme tid er jeg modstander fordi det kun giver noget hvis du har 100% kontrol over alle enheder på dit netværk. Så selvom man styrer trafikken på én pc, kan en anden pc i huset som står og downloader stadig ligge ens net ned.

Jeg står tilbage med en generel positiv følelse, dette er et produkt som henvender sig til et meget specifikt segment, som kort kan beskrives som ”multitasking gamere”, altså mennesker som gerne vil sikre sig at deres streaming og spil bliver prioriteret, og så må alt download mm. ligge og hygge sig i baggrunden. 

Jeg ved at der er planer om på sigt at bygge teknologien ind i routere, så PC’er med Killer netkort kan tale sammen med routeren, og sammen prioritere alt trafikken på netværket, så når det først er tilfældet, så står vi pludseligt med et produkt som jeg mener de fleste kan se meningen i. 

  

Karakteren gives herunder, ud fra forudsætningen om hvor godt produktet virker. Jeg trækker ikke fra i karakteren over at jeg kun havde den her ene pc til testen, og om hvorvidt det ville give mere mening med flere enheder som styres fra en router.   

Innovation/Teknologi - 4
QoS kan næppe betegnes som noget nyt eller noget gennembrud, det samme med Application controle som dette i bund og grund er, og som har eksisteret i erhvervsfirewall i endda nogle år efterhånden. Når det så er sagt, så får de et flot 4 tal, for at have bragt det ned til consumer produkter. Det er niche produkt, og det er produkt som henvender sig til gamere, så karakteren gives fordi det er flyttet ned i et andet segment

Software - 5
Ja, så er vi jo ovre i en smagssag, softwaren virker, den er stabil, og den er simpel. Når de ting er opfyldt er det svært at give den mindre end 5. Der er ikke en masse bling bling og unødvendige features, der er det som skal bruges for at programmet virker.

Ydelse - 5
Synes faktisk ydelsen var ret god, når QoS er slået til bliver trafikken prioriteret på en logisk måde, uden at genere. Det irriteret mig at jeg ikke har kunne finde en god måde at gengive det i artiklen, men karakteren afspejler at der er et produkt som virker, og som faktisk vil kunne hjælpe i de husholdninger hvor der er én data tung pc.
 


 

 
Test: Killer E2500 - Gigabit netkort
Innovation / Teknologi4
Software - BIOS5
Ydelse5
Samlet93%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

Personally, I am both a supporter and an opponent of this product. I am in favour because it actually seems quite sensible, and will make sense for those who are on a limited internet connection. At the same time I am opposed because it only gives something if you have 100% control over all devices on your network. So even if we control the traffic on one pc, another pc in the house which is downloading still lie one's net down.
I stand back with a general positive feeling, this is a product aimed at a very specific segment, which in short can be described as "multitasking gamers", i.e. people who want to ensure that their streaming and games will be a priority, and the then all downloads must just work themselves in the background. 
I know that there are plans eventually to build the technology into the routers, so that Pcs with Killer network card can talk together with the router, and together prioritize all traffic on the network, so when it is the case, then we are suddenly with a product which I believe most can see meaning in. 

The character is given below, based on the premise of how well the product works. I do not deduct from the grade in the nature of that I only had the one pc to test here, and whether it would make more sense with several devices controlled from a router.

Innovation/Technology - 4
QoS can hardly be described as something new or something breakthrough. It is the same with Application controle which this basically is, and which has existed in the corporate firewall in even some years. That being said, they get a nice grade of 4 , to have brought it down to consumer products. It is a niche product, and it is the product which is intended for gamers, so the character is given because it is moved down in another segment

Software - 5
Yes, so we are here in a matter of taste, the software works, it is stable, and it is simple. When those things are met, it is difficult to give it less than 5. There is not a lot of bling bling and unnecessary features. There´s the essential so that the program works.

Performance - 5
Seems in fact the performance was pretty good, when QoS is enabled the traffic is priortised in a logical manner, without having to bother. It annoyed me that I haven't be able to find a good way to reproduce it in the article, but the character reflects that it´s a product that works, and that actually will be able to help in the households where there is one data heavy pc.