Test: CHERRY Stream 3.0 tastatur

Styre-enheder d.  09. maj. 2018, skrevet af Monberg75 0 Kommentarer.  Vist: 12516 gange.

Korrekturlæser: DeXTRoNiaN
Billed behandling: Monberg75
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på http://www.pricerunner.dk 102,00
Produkt udlånt af: Cherry
DK distributør: Cherry

Konklusion: 

Hvad er så min mening?

Personligt synes jeg Cherry laver nogle ret gode produkter. De er primært beregnet til almindelige brugere på kontor, men det gør den bestemt ikke dårligere.

Cherry Stream 3.0 er et lækkert støjsvag lavprofil tastatur, med et blødt design og et standard layout så det er nemt at tage i brug.

At Cherry har valgt at give dette tastatur dedikerede multimedia taster er kun et kæmpe plus. Personligt bruger jeg den slags ret meget når jeg sidder og lytter til musik. Så er det skønt man lige kan pause eller skrue ned for musikken.

Tastaturet har mulighed for at blive vinklet lidt, hvis man bedre kan lide det når man skal skrive. Det synes jeg personligt er bedst.

Cherry Stream 3.0 kan i skrivende stund købes i Danmark for den nette sum af under 100 kr.,  hvilket er en rigtig flot og passende pris.

Ligger man det hele sammen, pris, kvalitet og performance kan man ikke komme frem til andet end, at Cherry har lavet et lækkert støjsvagt tastatur til en meget fordelagtig pris.
 

Innovation/Teknologi - 3
På det ydre finder vi laserindgraverede taster, som skulle holde langt bedre end dem som er printet. Jeg har ikke prøvet tastaturet så længe, at jeg har kunnet slide tasterne. Men Cherry plejer ikke lyve om deres produkter.

Kigger man ind i tastaturet, og den teknologi der er brugt der finder vi kontakterne som er SX kontakter. Det er godt nok membran taster, men de er slidstærke og skulle holde til over 20 mio aktiveringer. Ikke nok med det, så er SX en utrolig støjsvag kontakt. Man kan stort set ikke høre når man trykker på tasterne. Den eneste lyd man faktisk hører, er når fingrene rammer overfladen. Det er lækkert.

Bundle/Tilbehør - 3
D
er følger ikke rigtig noget tilbehør med, men det er nu heller ikke forventet ved denne type tastatur. Det er ikke lige den slags man tager med til LAN party, eller bruger til gaming. Så der er intet fancy ved det.

Software - 3
Cherry KeyMan er den eneste software man kan finde til dette tastatur. Det er ikke en dedikeret software, men man kan programmere tasterne i tastaturet med det. Det er smart, hvis man lige skal bruge noget macro funktion en gang imellem.

Design/Layout - 4
Tastaturet har et ganske nydeligt design. Tastelayoutet er standard, og tasterne har en ganske almindelig størrelse. Der hvor dette tastatur bryder lidt igennem er med de dedikerede multimedia taster og det utrolig lave design.

Ydelse - 4
Ydelsen på dette tastatur er som man kan forvente. Det er støjsvagt og hurtigt og nemt at skrive på. Tasterne glider meget nemt, og de har ikke så lang vandring som på et mekanisk tastatur. Det gør, at det er afslappet at bruge selv efter mange timer i træk.

Pris - 5
Prisen er jo perfekt matchet med produktet. Faktisk er det ret billigt, da man kan købe tastaturet for under 100 DKK i Danmark. Et tastatur med den ydelse, diskrete udseende og med dedikerede multimedia taster kunne sagtens koste mere.

 

Artiklen er blevet til ved et samarbejde med...

 


 

UK summary:

What is my opinion?

Personally, I think Cherry makes some pretty good products. They are primarily intended for general office users, but it certainly does not make it worse.

Cherry Stream 3.0 is a quiet quiet low profile keyboard, with a soft design and a standard layout so it's easy to use.

That Cherry has chosen to provide this keyboard dedicated multimedia keys is just a huge plus. Personally, I use that kind of lot when I sit and listen to music. Then you can just pause or turn down the music.

The keyboard has the opportunity to be angled a little if you like it when writing. I personally think that is the best.

Cherry Stream 3.0 is currently available for purchase in Denmark for the net amount of less than 100 DKK, which is a very nice and appropriate price.

If you put it all together, price, quality and performance, one can not help but to cherish that Cherry has made a nice, quiet keyboard at a very advantageous price.
 

Innovation/Technology - 3
On the outer side we find laser engraved keys, which should last far longer than those printed. I have not tried the keyboard as long as I have been able to wear down the keys. But Cherry does not usually lie about their products. 

Looking into the keyboard and the technology used there we find the contacts that are SX contacts. It is a membrane keyboard, but the keys are durable and should hold over 20 million activations. Not only that, the SX is an incredibly quiet contact. You can hardly hear when you press the keys. The only sound you actually hear is when your fingers hit the surface. It's delicious.

Bundle/Accessories - 3
There is not a lot of accessories available, but it is not expected for this type of keyboard. It's not exactly the kind of one you bring to LAN party, or use for gaming. So there is nothing fancy about it.

Software - 3
Cherry KeyMan is the only software you can find for this keyboard. It is not a dedicated software, but you can program the keys in the keyboard with it. It's smart if you just need some macro function once in a while.

Design/Layout - 4
The keyboard has a pretty nice design. The key layout is standard and the keys are quite common. Where this keyboard shines a bit more through are with the dedicated multimedia keys and the incredibly low design.

Performance - 4
The performance of this keyboard is as expected. It's quiet and fast and easy to type on. The keys slide very easily and they do not have as long walking as on a mechanical keyboard. This makes it pleasurable to type on even after many hours of use in a row.

Price - 5
The price is perfectly matched with the product. In fact, it's quite cheap, as you can buy the keyboard for less than DKK 100 in Denmark. A keyboard with the performance, discreet look and with dedicated multimedia keys could easily cost more.

 

 

 
Test: CHERRY Stream 3.0 tastatur
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS3
Ydelse4
Pris5
Samlet73%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here