Test: GIGABYTE AORUS RTX 2070 Gaming Box

Grafikkort, NVIDIA  d.  26. september. 2019, skrevet af SDK 0 Kommentarer.  Vist: 8249 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: SDK
Oversættelse: jmose

Pristjek på  5799,95
Produkt udlånt af: Gigabyte
DK distributør: n/a

Konklusion


Med AORUS’ lille Gaming Box, kan du lave din bærbar om til en spillemaskine, som også kan komme med til LAN. Boksen egner sig også fint til at stå på skrivebordet, hvor den med sin sorte farve passer ind de fleste steder. Alt efter dit setup kan den også gemmes bag en almindelig computerskærm, hvis det passer bedre. Der er naturligvis RGB lys som kan justeres eller slukkes helt. Boksen formår med sin store 130mm blæser, at holde støjniveauet godt nede uden et fald i ydelse ved høj belastning. Derudover syntes jeg, at det er værd at nævne, at kortet i fremtiden kan skiftes ud når RTX chippen en dag bliver gammel.
AORUS RTX 2070 Gaming Box får en solid anbefaling herfra.
 

Bundle/Tilbehør - 4
Med til boksen kommer en bæretaske med strop og de nødvendige ledninger. Hvis jeg skal finde noget negativt, er den medfølgende installationsguide lidt forsimplet. Derudover kunne jeg godt tænke mig en længere USB-C ledning, men dette er småting.

Design/Layout - 4
Boksen er overraskende lille, specielt sammenlignet med andre konkurrenter. Den sorte farve passer ind de fleste steder og der er naturligvis RGB lys. På bagsiden finder vi også ekstra USB porte, hvilket er positivt da bærbare maskiner ofte mangler disse. Man kunne måske bede om et ethernet stik, men set i lyset af boksens lille størrelse samt at kortet kan opgraderes syntes jeg ikke det kan gøres meget bedre. Denne boks er dog ikke ligeså robust bygget som konkurrenterne, og de altid tændte blæsere på strømforsyningen virker som en designfejl. 

Ydelse - 5
Idet alle disse bokse med USB-C vil have den samme ThunderBolt 3 begrænsning, vil jeg kigge på produktets ydelse som helhed, da alle kort mister 20-30% af sin ydelse gennem denne forbindelse. Idet RTX 2070 kortet indeni er bygget til formålet er støjniveauet meget lavt, temperaturen er ligeledes rigtig fornuftig omkring 80 grader. 

Pris - 3
Prisen på AORUS boksen er 5799,00,- DKK. En tilsvarende eGPU samt et RTX 2070 løber op i 6500,- DKK. AORUS boksen er derfor en fin besparelse, såfremt du har behov for en eGPU i denne størrelse og kan leve uden mulighederne, de større bokse giver. Dog syntes jeg stadig at grundpriserne på disse eGPU bokse er noget høj. 

 

 
Test: GIGABYTE AORUS RTX 2070 Gaming Box
Bundle - Tilbehør4
Design - Layout4
Ydelse5
Pris3
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary


 

With the small AORUS Gaming Box, you can turn your laptop into a gaming machine that is easy to bring with you to LANs. The box is also suitable for standing on the desk, where it will blend in with its neutral black color. Depending on your setup, it can also be hidden behind a standard computer screen as it is so small. Of course, there's RGB light which can be adjusted or turned off altogether. The box manages with its large 130mm fan to keep the noise level well down, without a decrease in performance at high load. In addition, I think it is worth mentioning that in the future, the card can be replaced when the RTX chip becomes old one day.
The AORUS RTX 2070 Gaming Box gets a solid recommendation from here.

Bundle/Accessories - 4
With the box comes a carrying case including strap and the necessary wires. If I have to find something negative, the provided installation guide is a little simplistic. In addition, I would like a longer USB-C cable, but this is small thing.

Design/Layout - 4
The box is surprisingly small, especially compared to other competitors. The black color fits in most places and there is of course RGB light. On the back we also find additional USB ports, which is positive since portable machines often lack these. One might ask for an ethernet jack, but in view of the small size of the box, as well as the card being upgradeable I do not think it can be done much better. However, this box is not as robust as the competition, and the always on fans in the power supply seems like a design flaw. 

Performance - 5
Since all these boxes with USB-C will have the same ThunderBolt 3 limitation, I will look at the performance of the product as a whole, as all cards lose 20-30% of its performance through this connection. Since the RTX 2070 card inside is built for the purpose, the noise level is very low, the temperature is also really sensible about 80 degrees. 

Price - 3
The price of the AORUS box is 5799,- DKK. A corresponding eGPU as well as a RTX 2070 run up in 6500,- DKK. The AORUS box is therefore a nice saving, if you need an eGPU of this size and can live without the options, the larger boxes provide. However, I still think that the basic prices of these eGPU boxes are somewhat high.