Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Silent Sniper
Oversættelse: DeXTRoNiaN

Pristjek på  2999,00
Produkt udlånt af: ASUS
DK distributør: ASUS

Konklusion

 

 


Har kørt med ASUS AiMesh AX6100 i en lille måneds tid, som altid når jeg tester netværksudstyr har mit eget været helt slukket dvs. begge mine Acces Points samt firewall, for bedre at kunne få en fornemmelse af stabiliteten af det trådløse link imellem router samt trådløse klienter, og ikke mindst den tilsluttede ASUS AiNode.

Har ikke oplevet nogen udfald på trådløse klienter, eller ved roaming fra stuen hvor ASUS routeren var placeret eller når jeg har bevæget mig op på min 1. sal (ASUS AiNode) det har i hele perioden kørt gnidningsfrit.

Som jeg skrev i indledningen, ”kunne det være interessant at finde ud af om sættet fra ASUS kunne erstatte den switch jeg har stående på min 1 sal”  og svaret må her være et stort rungende ja, hastighedsforskellen mellem at have en switch stående, eller en AiNode når den indbyggede switch benyttes i denne, er minimal. Perfekt option til dem som ikke har mulighed for at trække kabler.

På kassen til ASUS sættet, står der at den dækker op til 370m2 dette passer muligvis meget godt, har ikke oplevet nogle problemer med dækningen af mit lille rækkehus på 108m2.
Købes ASUS sættet, er det en god ide at placere selve routeren så centralt i ens lejlighed/hus etc. da de tilsluttede AiNode´s kommunikerer direkte med routeren, uden om de andre AiNodes man evt. måtte købe for bedre dækning.

Ønsker man at benytte alle tre WiFi bånd i routeren, skal man tilslutte sin AiNode med et Ethernet kabel i WAN porten på denne, før man kan skifte forbindelsen fra trådløs til ”Ethernet backhual” i menuen.

En mindre detalje som man skal være opmærksom på, er at 2.4GHz og 5GHz-1 båndet som standard er koblet sammen som et SSID. Denne funktion hedder ”Smart Connect” i menuen, hvor de er kombineret til et SSID.
Har man f.eks. IoT enheder som kun understøtter 2.4GHz som mine Wiz smart pærer, ja så bliver man nød til at deaktivere funktionen ”Smart Connect” for at kunne få dem på det trådløse netværk.

Jeg savner med andre ord, muligheden for at kunne oprette forskellige SSIDér og selv bestemme om det skal være en kombination af 2.4GHz + 5GHz eller adskilt hver for sig. Havde fortrukket at kunne have et separat SSID kun til mine smart pærer og et samlet SSID til alle mine andre enheder, som havde 2.4GHz samt 5GHz inkluderet.
 

Innovation / Teknologi - 4
ASUS AiMesh AX6100 er en tri-band router, som betyder at den trådløse forbindelse imellem begge routere kører på sit eget separate 5GHz-2 WiFi 6 bånd som ikke påvirkes af kommunikationen på det almindelige 2.4 samt 5GHz bånd.
Der er rig mulighed for selv at konfigurere sit AiMesh AX6100 til præcist det behov man har.

Bundle/Tilbehør - 3
Der er alt i pakken fra ASUS, til at kunne tilslutte begge routere.
Som skrevet tidligere, havde jeg fortrukket et par skruer til vægmontering i stedet for den kæmpemæssige manual som er med i salgspakken.

Design/Layout – 4
Designet er pænt, omend måske ikke så diskret som andre produkter på markedet med de 4 store antenner og guldkanten rundt om enheden. Vi rammer derfor kun et stort 4 tal.

Software - 5
Det er imponerede hvad ASUS har proppet i af features, der er rigtig mange lækre brugbare funktioner. Dem som tidligere har haft en ASUS router i hænderne, vil hurtigt føle sig hjemme i de velkendte menuer. Den danske sprogoversættelse i webinterfacet, er ikke noget at skrive hjem om. Sæt sproget på Engelsk, og glem alt om den danske.
Med alle de features rammer vi et flot 5 tal.

Ydelse - 5
Der er intet at sætte på ydelsen, hverken når vi snakker den rå performance vi kan hive igennem fra WAN til LAN og omvendt.
Det samme gælder når vi snakker hastigheden på den trådløse del, har i testperioden haft alle mine dimser kablet såvel som trådløse koblet på AiMesh AX6100 uden udfald eller lign. Vi snakker 30 klienter +.Samstemmigt er det samme oplevelse mine teenagere i huset, har oplevet det bare spiller maks. Ud af kassen.

Pris - 4
ASUS AiMesh AX6100 har en vejledende udsalgspris på 2999,- hvilket for de fleste kan virke som en høj pris at betale. For prisen får man altså to hurtige ASUS RT-AX92U Wireless routere, hvor hardwaren leverer en eminent ydelse både trådløst og kablet.
Oveni får man et hav af brugbare funktioner, som f.eks. AiProcetion, AiDisk, AiCloud o.sv.

 

 
Test: ASUS AiMesh Wi-Fi System AX6100 Router
Innovation / Teknologi4
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout4
Software - BIOS5
Ydelse5
Pris4
Samlet83%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

Have been running with the ASUS AiMesh AX6100 for a little time, as always when testing network equipment my own has been completely switched off ie. both my Access Points and firewall, to better understand the stability of the wireless link between the router and wireless clients, and not least the connected ASUS AiNode.

I have not experienced any outages on wireless clients, or when roaming from the living room where the ASUS router was located or when I have moved up my 1st floor (ASUS AiNode) it has run smoothly throughout the period.

As I wrote in the introduction, "it might be interesting to find out if the kit from ASUS could replace the switch I have standing on my 1 floor" and the answer here must be a big resounding yes, the speed difference between having a switch standing, or an AiNode when using the built-in switch is minimal. Perfect option for those who can't pull cables.

On the box of the ASUS kit, it says that it covers up to 370m2. This may very well be right, as i have not experienced any problems with the coverage of my small townhouse of 108m2.
If the ASUS kit is purchased, it is a good idea to place the router itself so centrally in one's apartment / house etc. as the connected AiNode's communicates directly with the router, especially if you buy more AiNode's for better coverage.

If you want to use all three WiFi bands in the router, you need to connect your AiNode with an Ethernet cable in the WAN port of this router before you can switch the connection from wireless to “Ethernet backhual” in the menu.

A minor detail to note is that the 2.4GHz and 5GHz-1 band are interconnected as an SSID by default. This feature is called “Smart Connect” in the menu where they are combined into an SSID.
For example, IoT devices that only support 2.4GHz like my Wiz smart bulbs, so you have to disable the "Smart Connect" feature in order to get them on the wireless network.

In other words, I miss the opportunity to create different SSIDs and decide for myself whether it should be a combination of 2.4GHz + 5GHz or separately. Had preferred to have a separate SSID only for my smart bulbs and a single SSID for all my other devices which had 2.4GHz as well as 5GHz included.
 

Innovation / Technology - 4
The ASUS AiMesh AX6100 is a tri-band router, which means that the wireless connection between both routers runs on its own separate 5GHz-2 WiFi 6 band which is not affected by the communication on the regular 2.4 as well as 5GHz band.
There is ample opportunity to configure your AiMesh AX6100 for your exact needs.

Bundle / Accessories - 3
There is everything in the package from ASUS to connect both routers.
As written earlier, I had preferred a few screws for wall mounting instead of the giant manual included in the sales package.

Design / Layout - 4
The design is neat, though perhaps not as discreet as other products on the market with the 4 large antennas and the gold edge around the unit. We therefore only hit a large 4 numbers.

Software - 5
It is impressed what ASUS has crammed with features, there are a lot of delicious useful functions. Those who previously had an ASUS router in their hands will quickly feel at home in the familiar menus. The Danish language translation in the web interface is nothing to write home about. Put the language in English and forget about the Danish.
With all the features we hit a nice 5 numbers.

Performance - 5
There is nothing to put on the performance, neither when we talk about the raw performance we can pull through from WAN to LAN and vice versa.
The same is true when talking about the speed of the wireless part, during the test period all my fogs had wired as well as wireless coupled on the AiMesh AX6100 without outcome or similar. We talk 30 clients + .According to the same experience my teens in the house, have experienced it just play max out of the box.

Price - 4
The ASUS AiMesh AX6100 has a suggested retail price of 2999 DKK - which for most may seem like a high price to pay. For the price, you get two fast ASUS RT-AX92U Wireless routers, where the hardware delivers an outstanding performance both wireless and wired. And you get a sea of ??useful features, such as AiProcetion, AiDisk, AiCloud and so on.

 

 

Alienwannabe
 
Superbruger
Tilføjet:
20-04-2020 20:45:20
Svar/Indlæg:
274/27

Lækker Test :D god artikkel du har fået lavet :D
 

 

Skriv hvis i sælger test kittet ;)Silent
 
Skribent
Tilføjet:
20-04-2020 21:30:50
Svar/Indlæg:
3202/203

#1 Siger mange tak for de rosende ord 😀SoundWave
 
Elitebruger
Tilføjet:
22-04-2020 05:58:40
Svar/Indlæg:
3006/103

Jeg købte sættet hos Komplett sidste år i november til 2.299,-. Opsætningen gik ikke helt smertefrit for mig, men da det lykkedes spiller det bare. Mit WiFi er super stabilt nu, og det er en værdig afløser for min gamle Netgear R7000.Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af SoundWave d. 22-04-2020 05:59:05.


Alienwannabe
 
Superbruger
Tilføjet:
23-04-2020 17:20:21
Svar/Indlæg:
274/27

#3 hold da op det var en god pris, så må jeg vente på det kommer igen til den pris :D