Test: Deepcool AS500 CPU køler

Køling d.  27. oktober. 2020, skrevet af BPM 0 Kommentarer.  Vist: 3475 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: BPM
Oversættelse: jmose

Pristjek på  0,00
Produkt udlånt af: DeepCool
DK distributør: n/a

Konklusion

 

 


Deepcool har med AS500 lavet en flot og effektiv slim design køler. Bunden er kobber baseret med en fin nikkel belægning og med 5 gode store 6mm heatpipes. Til at fragte varmen fra bund til top, har de skabt en god base for en effektiv køler, og når den er monteret med deres egen 140mm PWM blæser, som levere rigeligt med luft uden at den er støjende, så må det siges at være en god kombi. Designet er ifølge Deepcool lavet så alle typer og størrelser Ram skulle kunne være der uden at køleren er i vejen. RGB er der også men det er meget diskret på denne køler og nogen vil syntes det er for lidt. Jeg syntes det er ligesom det skal være, for det har stadig en flot effekt.

Montering af køleren var simpelt og nemt, og jeg tror uden at nævne navne at de har kigget lidt på en anden producent eller hentet inspiration til hvordan man laver en simpel og enkel montering af køleren. Det kunne dog være nemmere hvis de havde lagt et stykke værktøj i kassen til montering.
AS500 er en ganske effektiv køler, den holder at lave støj niveau og holder temperaturen nede på et flot lavt niveau, hvis man altså holder cpu'en til stock og ikke overclocker for der er denne køler ikke på hjemmebane. Den kommer hurtigt højt op i temperatur, dog ikke faretruende men dog efter min mening for højt.

Alt i alt så kan den klart anbefales hvis man er til en køler med rigeligt plads om sig, diskret RGB og ikke har de store planer om overclockning.
 

Innovation/Teknologi - 3
Det er samme teknik som vi kender og som vi ved virker. En god solid 3'er skal den have.

Bundle/Tilbehør - 3
Der er med i kassen hvad der skal bruges til at montere køleren, dog kunne det have været lækkert med at stykke værktøj til montering.

Design/Layout - 5
Personligt syntes jeg at AS500 har et flot og enkelt design og jeg syntes det er fedt at se at man kan lave RGB uden det skal være for voldsomt.

Ydelse - 4
Dette er i min optik ikke en køler man skal overclocke med da den selv med mild overclocking hurtigt kommer ud på dybt vand. Men den er i sandhed super effektiv til alle som bare vil køre deres maskine ganske stock og bare vil have en god køler som levere varen stille og effektivt.

Pris - 5
Jeg har ikke kunne finde nogen danske priser på den, kun udenlandske og der ligger den til 60$ hvilket er cirka 400 DKK og selv hvis den kommer til at koste 500 DKK så syntes jeg det er en god pris for en køler af denne størrelse og med denne effekt.

 

 
Test: Deepcool AS500 CPU køler
Innovation / Teknologi3
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout5
Ydelse4
Pris5
Samlet80%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

With the AS500, Deepcool has made a nice and efficient slim design cooler. The bottom is copper based with a fine nickel coating and with 5 good large 6mm heatpipes. To transport heat from bottom to top, they have created a good base for an efficient cooler, and when it is fitted with their own 140mm PWM fan, which delivers plenty of air without it being noisy, it must be said to be a good combo. According to Deepcool, the design is made so that all types and sizes of Ram should be able to be there without the cooler getting in the way. RGB is there too but it is very discreet on this cooler and someone will think it's too little. I think it's just the way it should be, because it still has a nice effect.

Fitting the cooler was simple and easy and I think without mentioning names that they have looked a bit at another manufacturer or taken inspiration for how to make a simple and simple installation of the cooler. However, it could be easier if they had put a piece of tool in the box for mounting.
The AS500 is quite an efficient cooler, it keeps the noise levels and the temperature down to a nice low leve: If you keep the CPU to stock and don´t overclock because there is this cooler not on home turf. It quickly rises high in temperature, though not dangerously but in my opinion too high.

All in all, it is clearly recommended if you are into a cooler with plenty of space around you, discreet RGB and do not have the big plans for overclocking.
 

Innovation/Technology - 3
It's the same technique that we know and that we know works. It's a good solid 3.

Bundle/Accessories - 3
There is in the box what is needed to mount the cooler, however it could have been delicious with that piece of tool for mounting.

Design/Layout - 5
Personally, I think the AS500 has a nice and simple design and I think it's cool to see that you can make RGB without it being too violent.

Performance - 4
This is in my optics not a cooler to overclock with as even with mild overclocking quickly comes out into deep water. But it is truly super efficient for anyone who just wants to run their machine quite stock and just want a good cooler that delivers the goods quietly and efficiently.

Price - 5
I have not been able to find any danish prices on it, only foreign and there it is at 60$ which is about 400 DKK and even if it will cost 500 DKK then I think it is a good price for a cooler of this size and with this effect.