Test: MSI RTX 3060Ti Gaming X Trio

Grafikkort, NVIDIA  d.  28. januar. 2021, skrevet af Gripen90 2 Kommentarer.  Vist: 6283 gange.

Korrekturlæser: jmose
Billed behandling: Gripen90
Oversættelse: jmose

Pristjek på  4999,00
Produkt udlånt af: MSI
DK distributør: Proshop.dk

Konklusion

 

 


MSI leverer igen et produkt at høj kvalitet hvor ydelse, støj og køling er blandt det bedste der findes i klassen. Kortet er massivt, tungt og så er det super stille og holder ampere chippen kold under alle situationer. Kortet er henvendt til den der gerne spiller i 1920x1080 med en høj refresh rate på mindst 144Hz og helst 240Hz. Dermed ikke sagt, at 2560x1440 er muligt, men det er i den høje Hz klasse at kortet viser sine kræfter under competive gaming.
Det eneste negative omkring kortet, er måske størrelse og vægt, hvilke gør at det ikke er velegnet i alle PC build, og folk med ITX setup og små kabinetter vil nok støde på et monterings problem.
Desværre er kortets største problem lige pt tilgængelighed og pris, men det er det ikke ene om. Det gælder faktisk for alle de nye ampere kort og AMD er heller ikke undsluppet dette problem. Det betyder, at priserne i øjeblikket er strøget i vejret da tilgængeligheden er så lav. Når situationen er mere normal igen og kortene er til at få og priserne har justeret sig til rimelig niveau igen, så vil jeg helt klart overveje MSI's RTX 3060Ti Gaming X Trio.
 

Innovation/Teknologi - 5
Vi har med den allernyeste teknologi at gøre fra NVIDIA i form af Ampere chipsettet, som ikke blot forbedrer ydelsen men også forbedrer Ray Tracing og DLSS 2.0 funktionerne endnu mere. Den nyeste GDDR6 teknologi sikre at man får maksimal udnyttelse af båndbredden på grafikkortet i alle anvendelser.

Bundle/Tilbehør - 3
MSI giver en rimelig bundle, og det  der trækker op her er den inkludere PCB anti-sag bracket, som helt klart har sin berettigelse i kassen. Derud over ligger der blot de obligatoriske reklamer og quick installation guides.

Design/Layout - 5
Igen så er udseende er ofte en individuel smagssag, men MSI har med denne iteration af  Gaming X og Torx 4.0 blæserne virkelig lavet et produkt, der er behageligt at se på og med en masse detaljer som man hele tiden opdager. Hele dets finish er flot udført og kvaliteten og det robuste islæt giver en fornemmelsen af, at have kvalitet mellem fingrene her.
Hvis man er i tvivl om robustheden, så er man ikke længere i tvivl når man står med 1.45 kg kort i hånden !.

Ydelse - 4
Mht ydelse vil jeg gentage fra tidligere RTX 3060 Ti  tests. Kortene er hurtigløbere, dette er der ingen tvivl om. Sammenlignet med sidste generation af RTX 2080, så er kortene foran over hele linjen. Ampere chippen har flere strenge at spille på end Turing, og dette kan ses, når en tidligere high-end chip må lade pladsen til en mid-end chip. RTX 3060 Ti er helt klart et kort man sagtens kan vælge til 2560x1440 og 144Hz gaming og nyde godt af de mange FPS som kortet kan smide af sig.

Pris - 2
Den største akilleshæl lige nu er tilgængelighed og pris, der går hånd i hånd. Med en pris på 4999Kr, så har kortet allerede snuset til det prissegment hvor RTX 3080 kortene tidligere blev introduceret ved ca 5649kr. Disse er nu også steget i pris til godt over 6000 og tæt på 7000kr, hvorfor 4999kr måske ikke virker så "slemt". Problemet er bare, at det er "slemt" når forbrugerne ved hvad den oprindelige værdi har været, og få ønsker at betale overpris for noget nyt, så derfor afventer de fleste situationen. Lige pt. som situationen er så kan jeg ikke retfærdiggøre at man bruger 4999kr på noget, hvor man for kort tid siden fik ca samme ydelse for blot 3800kr.

 

 
Test: MSI RTX 3060Ti Gaming X Trio
Innovation / Teknologi5
Bundle - Tilbehør3
Design - Layout5
Ydelse4
Pris2
Samlet76%
Award

Læs om vores forklaring på ratingen her

Read about our ratings here

UK summary

 

 

MSI again delivers a high quality product where performance, noise and cooling are among the best in the class. The card is solid, heavy and so it is super quiet and keeps the amps chip cold in all situations. The card is addressed to the one who likes to play in 1920x1080 with a high refresh rate of at least 144Hz and preferably 240Hz. Thus, not said that 2560x1440 is possible, but it is in the high Hz class that the card shows its powers during competive gaming.
The only negative around the card is perhaps size and weight, which makes it not suitable in all PC build, and people with ITX setup and small cabinets will probably encounter a mounting problem.
Unfortunately, the card's biggest problem is right now availability and price, but it's not the one about that. This actually applies to all the new amps cards and AMD has also not escaped this problem. This means that prices are currently up in the air as availability is so low. When the situation is more normal again and the cards are to get and prices have adjusted to reasonable level again, then I will definitely consider MSI's RTX 3060Ti Gaming X Trio.
 

Innovation/Technology - 5
We are dealing with the very latest technology from NVIDIA in the form of the Ampere chipset, which not only improves performance but also improves Ray Tracing and DLSS 2.0 features even more. The latest GDDR6 technology ensure that one gets maximum utilization of the bandwidth of the graphics card in all applications.

Bundle/Accessories - 3
MSI provides a reasonable bundle, and what pulls up here is the include PCB anti-case bracket, which clearly has its merits in the box. In addition, there are just the mandatory advertisements and quick installation guides.

Design/Layout - 5
Again then, appearance is often an individual matter of taste, but MSI has with this iteration of Gaming X and Torx 4.0 fans really made a product that is pleasant to look at and with a lot of detail that one constantly discovers. The whole finish is beautifully executed and the quality and the sturdy touch give a feeling of having quality between your fingers here.
If you have any doubts about the robustness, then you are no longer in doubt when you are faced with 1.45kg card in your hand !.

Performance - 4
In terms of performance I repeat from previous RTX 3060 Ti tests. The cards are fast runners, there is no doubt about that. Compared to the last generation of RTX 2080, the cards are ahead across the board. Ampere chip has more strings to play on than Turing, and this can be seen when a previous high-end chip must leave the space for a mid-end chip. The RTX 3060 Ti is clearly a card you can easily choose for 2560x1440 and 144Hz gaming and benefit from the many FPS that the card can throw away.

Price - 2
The biggest achilles heel right now is availability and price that go hand in hand. With a price of 4999 DKK, the card has already sniffed at the price segment where the RTX 3080 cards were previously introduced at approximately 5649 DKK. These have now also risen in price to just over 6000 and close to 7000 DKK, which is why 4999 DKK might not seem so "bad". The problem is just that it's "bad" when consumers know what the original value has been and few want to overcharge for something new, so therefore most await the situation. Just as the situation is, I cannot justify spending 4999 DKK on something where you recently received about the same allowance for just 3800 DKK.

 

 

Razorblade
 
Superbruger
Tilføjet:
28-01-2021 12:06:19
Svar/Indlæg:
217/3

priserne på RTX 3080 ligger vist efterhånden på 8000 i snit, og op til 9000.-.

Satme en kedelig udvikling for forbrugerne😢Silent
 
Skribent
Tilføjet:
28-01-2021 16:18:03
Svar/Indlæg:
3205/204

Er glad for jeg nåede og bestille et ASUS GeForce RTX 3080 TUF OC til 5849,- står pt. til 7990,- skulle lande hos mig d. 04-02-2021 men vil have det i hånden før jeg tror på det, mit var bestilt tilbage fra d. 21-09-2020